Anna Lorek-Maciejuk - Filozofia i Etyka

Jestem nauczycielką filozofii i etyki. Moja praca jest połączeniem dwóch fascynacji. Pierwsza dotyczy samej filozofii jako dziedziny nauki, druga zaś dydaktyki filozofii. Nauczanie filozofii to przekazywanie wiedzy dotyczącej tradycji filozoficznej, drogi rozwoju myśli ludzkiej, ale przede wszystkim inspirowanie uczniów do samodzielnego stawiania pytań i szukania odpowiedzi. I tutaj niezrównanymi badaczami są dzieci. Ich naturalna dociekliwość, ciekawość, otwartość i gotowość do stawiania pytań sprawia, że zajęcia są za każdym razem przygodą intelektualną. Filozofia i etyka powinna dawać dzieciom radość z poznawania, z dociekliwego rozpatrywania spraw i zjawisk, a przez to zachęcać do samodzielnego myślenia. Zależy mi na tym, by zajęcia z etyki i filozofii były przestrzenią swobodnej wymiany myśli, dialogu, dyskusji, w której prym wiedzie siła argumentu.

W ramach zajęć często nawiązuję do dzieł literackich i malarskich. Jestem głęboko przekonana, iż dzieła literackie są zarazem dziełami filozoficznymi, gdyż dotykają najważniejszych zagadnień filozoficznych takich jak miejsce człowieka w świecie, sens życia, pragnienie szczęścia.  Podobnie z malarstwem. Czy można mówić o o miejscu człowieka w świecie bez nawiązania do obrazu Vermeera van Delfta – Geograf? W moim przekonaniu nie.  Dzieła sztuki są nie tylko częścią kultury ale także wyrazem filozoficznego zdziwienia światem i człowiekiem. Dlatego warto zapoznawać z nimi dzieci.